[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Јавне службе > Јавна предузећа

Јавна предузећа

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Општина посебном одлуком Скупштине општине оснива јавна предузећа, која врше јавну службу. Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач, на период од четири године, осим када је законом другачије предвиђено. Јавна предузећа, чији је оснивач или већински власник Општина, дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања исто тако да најмање једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину, осим када је законом другачије предвиђено.

ЈП "Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград "

Ул. Георги Димитрова бр.82;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: Страшко Апостолов;

Телефон: +381(0)17/878-563 Fаx: +381(0)17/878-679

web sajt : putevi-bosilegrad.rs

e-mail: direkcija@bosilegrad.rs.

Основне делатности ЈП Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград су :

 1. старање и одржавање локалних и некатегорисаних путева и
 2. уређење јавних површина и грађевинског земљишта.

У саставу ЈП налази се и:

 • погребна служба;
 • представноштво mt:s;
 • стамбена изградња;
 • млечно зелена пијаца и
 • пројектни биро.

ЈП "Услуга" Босилеград

Ул. Добродолски поток бб;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: Предраг Трајков;

Телефон: +381(0)17/877- 226; Fаx: +381(0)17/877- 226

Основне надлежности и активности ЈП "Услуга" Босилеград су:

 • производња и дистрибуција воде;
 • одвођење отпадних вода;
 • чишћење јавних површина и зеленила;
 • сакупљање, одвоз и депоновање смећа и
 • израда водовода, канализације и локалних путева.

ЈП ''Ветеринарна амбуланта'' Босилеград

Ул. Добродолски поток бб.;

17540 БОСИЛЕГРАД;

Директор: др Рада Ђорђевић;

Телефон: +381(0)17/877-258

Јавно предузеће Ветеринарска амбуланта Босилеград из Босилеграда је новоформирано предузеће. Са обављањем делатности је почело од 19.05.2011 год. Обавља искључиво ветеринарске послове и то:

 • спроводи програм мера здравствене заштите животиња по уговору о сарадњи закљученим између амбуланте и Министарства пољопривреде – управе за ветерину;
 • лечи оболеле животиње;
 • врши промет ветеринарских лекова;
 • врши вештачко осемењивање крава;
 • обавља и друге послове које су јој законом или на други начин поверене.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker