[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа

Локална самоуправа

Скупштина општине Босилеград је на седници одржаној 25.08. 2008. године донела СТАТУТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, којим се у складу са законом, уређују права и дужности општине Босилеград и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске иницијативе као и друга питања од значаја за Општину. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и статутом. Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, и преко одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и статутом. Територију Општине, чине подручја насељених места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав. Седиште Општине је у Босилеграду, Ул. Георги Димитров број 82.
На територији Општине у службеној употреби су српски и бугарски језик са ћирилићним писмом. Општина има грб и заставу. Блазон Грба Општине има: два симетрична лава који садржи српски средњовековни штит, а преко њега две зелене гранчице храста, између којих је приказана планина Бесна Кобила, а изнад исте стоји црква Свете тројице. У горњем делу на штиту приказана је књига са карактеристичним словима српске азбуке, а са друге стране карактеристична слова бугарске азбуке, што показује да бугарска национална мањина у Србији поред српске азбуке изучава и бугарску азбуку као и матерњи језик. Сам штит је приказан у бојама заставе Републике Србије, тако што је оивичен црвеном лентом, плаво поље и бела књига. Лавовски пар стоји на шареној подлози, који држе с једне стране заставу Србије и са друге стране заставу Босилеграда. Између самих копља налази се мали штит у коме је приказана зграда општине Босилеград, окружена са три жута храстова листа. Мали штит приказан је у плавој, белој и црвеној боји. У централном делу испод великог штита на шареној подлози стоји црвена трака са натписом «Босилеград». Грб општине Босилеград одражава историјска, географска, културна, етичка и традиционална обележја Босилеграда. Општина има заставу следећег блазона: правоугаонаста застава еколошких боја; плава, жута и зелена трака. У средини заставе налази се грб Општине. Органи општине у вршењу послова из своје надлежности користе печат. Општина има свој празник, који је утврђен одлуком Скупштине општине.

Насељена места могу имати своје празнике који се утврђују статутима Месних заједница. Општина установљава награде и јавна признања организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности и другим дру-штвеним областима. Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији одлуком Скупштине општине, уз сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. Ако је на територији општине у службеној употреби језик националне мањине, у поступку промене назива улица, тргова , градских четврти, заселака и других делова насељених места прибавља се мишљење националног савета националне мањине.

Рад органа Општине је јаван и јавност рада обезбеђује се:

 • путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентација;
 • организовањем јавних расправа у складу са законом, статутом и одлукама органа Општине и
 • на други начин утврђен статутом и другим актима органа Општине.

Општина своје информације и обавештења објављује на језицима и писмима који су у службеној употреби у општини. Општина има своју имовину којом управљају и располажу органи Општине, у складу са законом. Општина врши послове из своје надлежности, послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 •   доноси програме развоја ;
 •  доноси урбанистичке планове;
 •  доноси буџет и завршни рачун;
 •  утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 •  уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски, градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
 • стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;
 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем истог;
 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 • уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 • оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 • оснива установе и организације у области основног образовања, културе од значаја за Општину и за припаднике свих националних заједница, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 • оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 18) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; 22) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 • управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 • уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 • подстиче и помаже развој задругарства;
 • организује службу правне помоћи грађанима;
 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 • утврђује језик и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина; обезбеђује исписивање назива места, река, језера и других географскух назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних натписа на језику и писму нациналне мањине који је у службеној употреби у општини према његовој традицији;
 • стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 • прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 • образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • помаже рад организација и удружења грађана;
 • уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
 • обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Општина може посебном одлуком Скупштине општине оснивати: предузећа, установе и организације које врше јавну службу. Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, на период од 4. године, осим када је законом другачије предвиђено.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Општини припадају приходи и примања утврђени законом. Сви приходи Општине су приходи буџета и Општина самостално располаже њима, осим прихода чији је наменски карактер утврђен законом. Скупштина општине доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом. По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета.

Органи Општине су:

 • Скупштина општине;
 • Председник Општине;
 • Општинско веће и
 • Општинска управа.

   Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker