[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Општинска управа > Урбанизам и грађевинарство

Урбанизам и грађевинарство

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општине Босилеград врши послове који се односе на:

 • припрему и доношење просторних и урбанистичких планова;
 • прибављање мишљење од надлежног Министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању;
 • давање мишљење на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и Општине;
 • спровођење урбанистичких планова;
 • издавање обавештења о измени грађевинских парцела;
 • издавање аката условима за уређење локације;
 • давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима;
 • уређење јавних површина путем одговарајућих планских докумената, провери исправности техничке документације, припреми за доношење и спровођење урбанистичких планова;
 • евидентирању бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима;
 • имовинско – правну заштиту, очување и евиденцију непокретности Општине;
 • управљање, коришћење и располагање непокретностима Општине;
 • промет земљишта и зграда - продаје станова и обезбеђивању станова за потребе органа Општине;
 • доделе грађевинског земљишта и друге имовинско-правне послове за потребе Општине и њених органа;
 • врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, остваривање и праћење основних комуналних функција (уређење јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и др.);
 • прати доношење програма и планова комуналних делатности на територији Општине и њихову реализацију у делу основне делатности;
 • врши надзор над обављањем комуналне делатности;
 • прати уређивање грађевинског земљишта у складу са програмима;
 • обавља послове из области стамбених односа у складу са Законом;
 • обавља послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Општину, у делу који није поверен другим јавним предузећима;
 • обављања ванлинијског превоза путника и ствари; такси превоза, врши послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине и природних добара;
 • заштиту од буке и вибрације, заштиту од јонизујућих зрачења;
 • заштиту од опасних и штетних материја. Дакле, ово одељење врши и послове инспекцијског надзора у области грађевинарства, заштите животне средине, комуналних делатности и саобраћаја у складу са Законом и одлукама Општине, као и друге послове које је Република поверила Општини.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker