[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Скупштина

Скупштина општине

Пословник о раду Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

Списак одборника Скупштине општине Босилеград (са њиховим контактима), сазива 2012.- 2016. год. у PDF формату можете скинути овде.

Списак одборника Скупштине општине Босилеград (са њиховим контактима), сазива 2016.- 2020. год. у PDF формату можете скинути овде.

Списак одборника Скупштине општине Босилеград (са њиховим контактима), сазива 2016.- 2020. год. у PDF формату можете скинути овде.
 

Улога и овлашћења Скупштине општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани непосредно, тајним гласањем, у складу са законом и статутом. Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник. Седницом до избора председника Скупштине општине, председава најстарији одборник коме у раду помажу два најмлађа одборника. Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Скупштина општине има 31 одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач. Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат. Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена. Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и њених радних тела.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге аката, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, и да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад. Одборник Скупштине општине има право да се обраћа Скупштини на било ком језику који је у службеној употреби на територији Општине. Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником Скупштине општине. Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

Скупштина општине, у складу са законом:

 •  доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 •  доноси буџет и завршни рачун буџета;
 •  утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 •  доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 •  доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 •  доноси прописе и друге опште акте;
 •  расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 •  оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 •  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 •  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 •  поставља и разрешава секретара Скупштине.
 •  бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 •  утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 •  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 •  доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 •  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 •  даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
 •  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 •  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 •  информише јавност о свом раду
 •  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 •  разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина;
 •  одлучује о називима улица,тргова , градских четврти и других делова насењених места на својој територији
 •  обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није другачије одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:

 • доноси Статут;
 • доноси буџет;
 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 • доноси просторни план;
 • доноси урбанистичке планове;
 • одлучује о јавном задуживању Општине;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама и
 • одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине. Седнице Скупштине општине су јавне. Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге одлука и аката које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. Скупштина општине оснива Савете и Комисије као стална радна тела.

Скупштина општине може основати 12 сталних радних тела и то:

 • Савет за буџет и финансије;
 • Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
 • Савет за привреду, пољопривреду, трговину, угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и телекомуникације;
 • Савет за здравство и социјалну заштиту;
 • Савет за Месне заједнице;
 • Савет за информисање;
 • Савет за образовање, науку, културу и спорт;
 • Комисија за статутарна, кадровска и административна питања;
 • Мандатно-имунитетна комисија;
 • Комисија за представке и жалбе;
 • Комисија за односе са верским заједницама и
 • Комисија за приграничну сарадњу.

Пословником Скупштине општине уређује се делокруг сталних радних тела. Актом о оснивању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. Кандидате за председника и чланове сталних радних тела , Скупштини општине, предлаже председник Скупштине, након обављених консултација са председницима одборничких група. Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела и формулише закључке. Скупштина општине има председника Скупштине.

 Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

 Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним Пословником.

Пословник доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker