[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Општинско веће

Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, и једанаест чланова Општинског већа.Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Општинско веће:

  •  предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
  •  непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  •  доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  •  врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  •  решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  •  стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;
  •  поставља и разрешава начелника Општинске управе.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону. Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, уређује се посебном одлуком коју доноси Скупштина општине у складу са законом и статутом. Општинско веће доноси Пословник о свом раду.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Чланови Већа су: Љиљана Анакиев, Весна Трајков, Олгица Захаријев, Славко Глигоров, Драган Симеонов, Мирослав Веселинов, Раде Александров, Станислава Петракијева, Данијел Зарев, Љубен Дојчинов и Милачко Јованчов.  

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker