[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Заштита животне средине > О служби

О Служби

Служба за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине
 • припрему предлога за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине
 • континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине путем стручне овлашћене организације
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине
 • послове заштите природе: припрему предлога аката о заштити природних добара од локалног значаја, учешће у поступку давања сагласности на планове и програме управљања заштићеним подручјима од локалног значаја
 • спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину у процедури утврђивања потребе процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије и давања сагласности на студију утицаја на животну средину
 • вођење евиденције и објављивање података о поступцима процене утицаја
 • спровођење процедуре и доношење решења о интегрисаној дозволи за постројења и активности који могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра
 • учешће у поступу стратешке процене утицаја на животну средину кроз процедуру давања мишљења о плану у делу проблематике везане за животну средину, као и доношења решења о оцени извештаја према прописаним критеријумима
 • издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања
 • припрему доношење и реализацију локалног плана управљања отпадом
 • издавање дозвола, одобрења и других аката за управљање отпадом
 • издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутерима који нису увозници
 • припрема локалних акционих планова
 • евидентирање и ажурирање података локалног регистра извора загађивања
 • образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker