[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Општинска управа > Начелник

Начелник oпштинске управе

Општинском управом руководи начелник, а њега поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Јавни оглас расписује Општинско веће. За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује Комисију. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. Одлуку о општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сгласност Општинског већа, а његове надлежности су да:

  • Руководи Општинском управом као јединственом службом, представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених;
  • Покреће дисциплинске поступке и изриче дисциплинске мере и
  • Доноси решења о распоређивању радника, исплати плата, годишњих одмора, плаћених и неплаћених одсуства.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са статутом и одлуком о Општинској управи.

Начелник општинске управе: Миодраг Јакимов, тел: 064/673-9390, opstina@bosilegrad.rs  

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker