[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Општинска управа

Општинска управа

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности

Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње. Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, као и да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ. Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана. Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи могу се образовати организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова, што ће се регулисати Одлуком о општинској управи. Општинском управом руководи начелник. Одлуку о општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сгласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, примарна здравствена заштита, заштита животнесредине, пољопривреде и др.). Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 • изрећи мандатну казну;
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 • издати привремено наређење, односно забрану;
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан и
 • предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа када на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица. Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школскуспрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом. О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

Начелник општинске управе: Миодраг Јакимов, тел: 064/673-9390, opstina@bosilegrad.rs  
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker