[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

 Заштита животне средине:

 Процена утицаја на животну средину у 2022. год.

 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за објекат Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда, у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Mале фотонапонске соларне електране „Рајчиловци“ у с.Рајчиловци, општина Босилеград, носилац пројекта „ДРАГИНГ” из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о јавној расправи и увиду у студију о процени утицаја на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Студија о процени утицаја на животну средину Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, инвеститор „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ у PDF формату можете скинути овде.
 • О донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 План управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на замени светиљки јавног осветљења у општини Босилеград“

 

 • Документ: План управљња животном средином и друштвом (Реконструкција јавне расвете на територији општине Босилеград) у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Жалбени механизам за рано откривање и отклањање нежељених или непредвиђених утицаја у току реализације пројектних активности у PDF формату можете скинути овде.

 

 Јавне консултације о нацрту плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на замени светиљки јавног осветљења у општини Босилеград“

 

 • Позив за Јавне консултације о нацрту плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на замени светиљки јавног осветљења у општини Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Документ: Oбразац за достављање сугестија на Нацрт плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на замени светиљки јавног осветљења у општини Босилеград у DOCX формату можете преузети овде.
 • Документ: Нацрт Плана управљња животном средином и друштвом (Реконструкција јавне расвете на територији општине Босилеград) у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Презентација о Нацрту Плана управљња животном средином и друштвом (Реконструкција јавне расвете на територији општине Босилеград) у PDF формату можете скинути овде.

 

 Стратешки документи

 

 • Локални план управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. (службени гласник) у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године у PDF формату можете погледати овде.
 • Нацрт Плана управљања строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020- 2029. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Финансијски план управљања Строгим резерватом природе "Јарешник" за период 2020 -2029. године у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Оглас за јавни увид у локални еколошки акциони план општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Локални еколошки акциони план општине Босилеград (2018-2022) у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилози за Локални еколошки акциони план општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Оглас за јавни увид у извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете погледати овде.
 • Региoнални план управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о усвајању ревизије локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-2020 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Ревизија локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-2020 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење o излагању на јавни увид и јавној расправи о предлогу аката о проглашењу заштићених подручја и о Студије заштите Споменика природе у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Елаборат о акустичком зонирању територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Карту акустичког зонирања територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

 Годишњи планови инспекцијског надзора

 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2024 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2023 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2023 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2022 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2021 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2021 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2020 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2020 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.

 

 Годишњи извештаји инспекцијског надзора

 • Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2023 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај о раду инспекцијског надзора за 2023 годину по месецима у XLSX (MS Excel) формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2022 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2021 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2020 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2020 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2019 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2019 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Дукумент: Табела извештаја о годишњем инспекцијском надзору јединице локалне самоуправе за 2019 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017 годину у PDF формату можете скинути овде.

 

 Контрола заштите животне средине

 • Линк: Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине, линку можете приступити овде.
 • Контролну листу: ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну листу: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА у PDF формату можете скинути овде.
 • Уписник водених дозвола и потврда (образац 3) у XLS формату можете скинути овде.

 

 Интегрисана дозвола

 • Контролну листу: ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну листу: ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА у PDF формату можете скинути овде.

 

 Управљање отпадом

 • Локални план управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом општине Босилеград за период 2020-2030 год. (службени гласник) у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Контролна листа за документацију (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за складиштење отпада (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за третман отпада (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за отпадна уља (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за отпадну гуму (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за несанитарне депоније - сметлишта у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа за амбалажни отпад (произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну табелу: Отпад - Процена ризика и одређивање приоритета у XLSX (Excel) формату можете скинути овде.

 

 Заштита ваздуха

 • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА у PDF формату можете скинути овде.

 

 Заштита од нејонизујућег зрачења

 • Контролну листу бр.1: ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролну листу бр.2: ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ у PDF формату можете скинути овде.

 

 Процена утицаја на животну средину

 • Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације руде олова и цинка из "Вучковог лежишта" и лежишта "Кула", у склопу рудника "Грот" А.Д.- Крива феја у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат промене намене објекта у пословно-производну халу HRAST DOO 2000 S&S Босилеград, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат промене намене објекта у пословно-производну халу HRAST DOO 2000 S&S Босилеград, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Документ Програм заштите животне средине за 2014 у PDF формату можете скинути овде.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker