[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6.у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама(„Сл.гласник града Врања“, бр. 24/2019)Општинско

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ИОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУСА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати у период од 25.11.-09.12.2019. године. Програм јавне расправе је следећи: 1.Нацрт Одлуке о боравишној такси са образложењем; 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама; 3. Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину.

.... опширније >>>На основу члана 3. Став 2. Одлуке о дотацији локалног линијског превоза путника, („Сл. гласник Пчињског округа „ број. 4/09) Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 15.10.2019 године, расписује

КОНКУРС О ДОТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2019

Право учешћа на конкурс имају предузећа и правна лица (превозник) који обавља локални линијски превоз на територији општине Босилеград и који испуњава следеће услове:

.... опширније >>>Урбанизам и заштита животне средине

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних "Власина" и ивештај о процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобрачаја и инфраструктуре у склалу са одредбама члана 50. Закона о плапирању и изградши („Службени гласник РС", бр. 72/09. 81/09 -исправка, 64/10 - УС. 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/Гз -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 -др.закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среднну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) н чл. 55-68. Правилника о садржини, начнну н ностунку израде докумената просторног и урбанистичког планираља („Службени гласник РС". број 32/19 оглашава јавни увид ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ПРЕДЕЛА НЗУЗЕТИИХ ОДЛИКА „ В Л А С И Н А ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТПЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛ АН А НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

.... опширније >>>ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

Позив за учешће у раду округлог стола

Користимо прилику да Вас позовемо да подржите и присуствујете округлом столу под називом: „Истина и мере о екологији на територији општине Босилеград", који ће се одржати у четвртак 24.јануара 2019. године под покровитељством општине Босилеград.

.... опширније >>>Општина Босилеград

Прикупљање понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу израде двојезичних табли са називима улица

Општина Босилеград прикупља понуде ради утврђивања упоредивих тржишних цена за услугу израде двојезичних табли са називима улица ради реализације пројекта „Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.