[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links

УЗБУЊИВАЧ - ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА:

1) „узбуњивање” је откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера;

2) „узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву;

3) „послодавац” је орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе, носилац јавних овлашћења или јавна служба, правно лице или предузетник који радно ангажује једно или више лица;

4) „одговорно лице” је лице коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или процес рада, као и лице које у државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности;

5) „радно ангажовање” је радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функције, као и сваки други фактички рад за послодавца;

6) „овлашћени орган” је орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења надлежан да поступа по информацији којом се врши узбуњивање, у складу са законом;

7) „штетна радња” је свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.

Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка унутрашњег узбуњивања: Игор Антимов, дипломирани правник, заменик начелника Општинске управе Босилеград.

Eлектронскa поштa:  opstina@bosilegrad.rs, iantimov@gmail.com

ЗАКОН, ПРОПИСИ И ОВЛАШЋЕЊА:

Закон о заштити узбуњивача (Службени гласник РС, број 128 од 26. новембра 2014.) у MS Word(.DOC) formatu можете преузети овде.

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених у MS Word(.DOC) formatu можете преузети овде.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Adobe Reader(.PDF) formatu можете погледати или преузети овде.

Обавештење о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача у Adobe Reader(.PDF) formatu можете погледати или преузети овде.

Решење о овлашћењу лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Adobe Reader(.PDF) formatu можете погледати или преузети овде.
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker