[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Месне заједнице

Меснe заједницe

Списак председника Савета месних заједеница општине Босилеград (са њиховим контактима), у PDF формату можете скинути овде.

Улога и овлашћења месних заједница

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва, у селима се оснивају Месне заједнице и други облици месне самоуправе. Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у насељеном месту Босилеград. Месна заједница и други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању. Скупштина општине одлучује уз прибављено мишљење грађана о образовању и укидању Месних заједница и других облика месне самоуправе. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја одборника.

Средства за рад месне заједнице и другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:

  • средстава обезбеђених у буџету Општине;
  • средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
  • донација и
  • прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Општине посебно за сваку месну заједницу, по наменама:

  • средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;
  • средства за обављање послова који су поверени месној заједници и
  • средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме учествују грађани.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје Скупштина општине. Одлуком Скупштине општине може се свим и појединим месним заједницама, и другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава. При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, може се организовати рад Општинске управе у месним заједницама. Послове из одређује председник Општине на предлог начелника Општинске управе.

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker