[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Председник скупштине

Председник Скупштине

Председник Скупштине седницу Скупштине општине сазива, по потреби, а најмање једном у три месеца. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине. Седнице Скупштине општине су јавне. Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у општини.

Председник Скупштине:

·         организује рад Скупштине општине,

·         сазива и председава њеним седницама,

·         остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем,

·         стара се о остваривању јавности рада,

·         потписује акта која Скупштина општине доноси и

·         обавља друге послове утврђене статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. Ако је предложен један кандидат и није добио потребну већину, или су предложена два кандидата, а ни један није добио потребну већину, поступак избора се понавља. Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран понавља се поступак избора са кандидатима о којима се Скупштина општине није изјашњавала.

Председник Скупштине општине: Славчо Владимиров, тел: 064/637-1079, e-mail: opstina@bosilegrad.rs
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker