[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Председник општине

Председник Општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине предлаже кандидата за председника Општине. Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине. Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Председник Општине:

 •  представља и заступа Општину;
 •  предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 •  наредбодавац је за извршење буџета;
 •  оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 •  даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 •  закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;
 •  одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа општине;
 •  утврђује услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа општине;
 •  утврђује цене услуга установе за децу чији је оснивач општина;
 •  даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;
 •  доноси акт о изради урбанистичких планова;
 •  доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 •  информише јавност о свом раду;
 •  подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 •  образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 •  закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;
 •  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се  повређује право на локалну самоуправу;
 • одлучује о давању на коришћење односно у закуп и о отказу уговора о давању на коришћење односно у закуп и стављање хипотеке на непокретности које користе органи општине уз сагласност Реубличке дирекције за имовину Републике Србије;
 • утврђује предлог о прибављању и отуђењу непокретности које користе органи општине , о чему одлучује Влада Републике Србије;
 • утврђује Годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа општине уз сагласност Владе Републике Србије;
 • распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;
 • Одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине уз сагласност Владе Републике Србије;
 • врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Општине.
 • Председник општине: Владимир Захаријев. тел: 017-877-006, 065-405-9980; e-mail: opstina@bosilegrad.rs

  Заменик председника општине: Иван Јорданов. тел: 063/158-6780, 064/6640999; e-mail: opstina@bosilegrad.rs
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker