[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Локална пореска администрација


ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТАРЦИЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Oва служба обавља следеће послове:

 • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом, врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом, води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима, планира и спроводи обуку запослених, пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи,
 • по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом.

 

 

 • Годишњи план инспекцијског надзора за 2024 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Позитивно мишљење на Годишњи план инспекцијског надзора за 2024 - записник кординационе комисије од 26.12.2023 год. у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2023 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора за 2023 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2022 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора за 2022 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2020 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора за 2021 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2019 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора за 2020 годину у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Контролне листе за инспекцијски надзор:

 • Контролна листа бр.1 Канцеларијска контрола у DOC формату можете погледати и скинути овде.
 • Контролна листа бр.2 Теренска контрола у DOC формату можете погледати и скинути овде.  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker