[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине

 Одлуке скупштине

 • Све одлуке Скупштине општине босилеград се објављују у Службеном гласнику града Врања који је доступан у DOC формату на овом линку.

 2. седница Скупштине општине од 25.06.2024. год.

 • Решење о избору председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о констатовању престанка мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о радноправном статусу чланова општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању плана смањења ризика од катастрофа период 2023-2025 године у PDF формату можете скинути овде.

 Конститутивна седница Скупштине општине Босилеград од 25.06.2024. год.

 • Решење о образовању верификационог одбора Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку мандата одборника Скупштине општине Босилеград сазив 2020-2024 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку функције председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције председнику Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата члановима Општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о постављању секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору мандатно-имунитетне комисије Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 25. редовна седница Скупштине општине Босилеград од 31.01.2024. год.

 • Одлуку о I ребалансу Буџета општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни Одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању плана рада инспектора за заштиту животне средине општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.

 27. и 28. Ванредна седница Скупштине општине Босилеград од 01.11.2023. год. и 08.11.2023. год.

 • Одлуку о допуни одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2024. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу председника надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 26. Ванредна седница Скупштине општине Босилеград од 28.09.2023. год.

 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности на предлог уговора о конверзији потраживања општине Босилеград у трајни улог у капиталу Холдинг компаније памучни комбинат „YUMCO” a.d. Врање и давању овлашћења председнику општине Босилеград за потписивање уговора о конверзији потраживања општине Босилеград у трајни улог у капиталу ХК ПК „YUMCO” a.d. Врање у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 15.09.2023. год.

 • Пословник о измени Пословника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III ребалансу Буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за родну равноправност општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на Одлуку директора Предшколске установе „Дечја радост“ Босилеград о формирању васпитних група припремно предшколског програма у радној 2023/2024. години у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о усвајању Локлног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Босилеград за период од 2023. до 2027. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању Општинског савета родитеља општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 25. Ванредна седница Скупштине општине Босилеград од 15.08.2023. год.

 • Одлуку о приступању израде Локалног плана управљања отпадом на територији општине Босилеград за период 2023-2033.године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Локалног плана управљања отпадом на територији општине Босилеград за период 2023-2033 у PDF формату можете скинути овде.
 • Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени Одлуке о престанку мандата саветима месних заједница и именовању повереника и заменика повереника општине за месне заједнице на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о поверавању послова правне заштите имовинских права и интереса општине Босилеград Општинском правобранилаштву општине Сурдулица, у предмету Привредног суда у Лесковцу П БР. 293/23 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о поверавању послова правне заштите имовинских права и интереса општине Босилеград Општинском правобранилаштву општине Сурдулица, у предмету Привредног суда у Лесковцу П БР. 295/23 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о поверавању послова правне заштите имовинских права и интереса општине Босилеград Општинском правобранилаштву општине Сурдулица, у предмету Привредног суда у Лесковцу П БР. 298/23 у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 15.06.2023. год.

 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за период од 2023. - 2027. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању овлашћења председнику општине Босилеград да потпише трилатерални уговор у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 13.04.2023. год.

 • Одлуку о I ребалансу Буџета општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Локалног регистра извора загађења животне средине општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни Одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о броју деце у васпитним групама у предшколској установи „Дечја радост“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на Одлуку о отварању васпитних група јасленог узраста у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 20.12.2022. год.

 • Одлуку о V ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о Буџету општине Босилеград за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Кадровски план за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Социјални програм за 2023. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Босилеград непосредном погодбом по тржишној цени у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању Општинског савета родитеља у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о допуни решења о именовању саветника пацијената у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу директора Туристичке организације Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Туристичке организације Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 26.10.2022. год.

 • Одлуку о уступању система за водоснадбевање „Рода“ Јавном предузећу за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о потврђивању Одлуке о уступању на коришћење комуналних возила и опреме својинa општине Босилеград јавним предузећима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о друштвеним признањима поводом дана Општине Босилеград 21. септембар у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о додели друштвених признања -захвалница у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 14.09.2022. год.

 • Одлуку о IV ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усклађивању Оснивачког акта Туристичке организације општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 15.06.2022. год.

 • Одлуку о усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III ребалансу Буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности за озакоњење свих објеката изграђених на катастарској парцели број 3692 КО Млекоминци у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 15.04.2022. год.

 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о престанку мандата саветима месних заједница и именовању повереника и заменика повереника општине за месне заједнице на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању локалног регистра извора загађења животне средине на територији општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из Босилеграда о начину покрића губитка у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.

 Ванредна седница Скупштине општине Босилеград од 11.02.2022. год.

 • Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова општинске изборне комисије општине Босилеград у сталном саставу у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 12.01.2022. год.

 • Одлуку о усвајању плана развоја општине Босилеград за период 2021 – 2030 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању друге измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња општине Босилеград за период 2022 - 2025 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2022. годину у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 20.12.2021. год.

 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2022.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Кадровски план општинске управе општине Босилеград за 2022.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Социјални програм општине Босилеград за 2022.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о накнадама за коришћење јавних површина у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању програма посебних токова отпада на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 14.12.2021. год.

 • Одлуку о допунама одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Седница Скупштине општине Босилеград од 10.12.2021. год.

 • Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о VII ребалансу буџета општине Босилеград за 2021.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању локалног регистра базних станица општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 10. ванредна седница Скупштине општине од 21.10.2021. год.

 • Одлука о усвајању допуне Пословника о раду СО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 10. седница Скупштине општине од 23.08.2021. год.

 • Одлука о V ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о давању сагласности на Предлог уговора о уступању пословног простора на коришћење у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу и именовању председника Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 9. седница Скупштине општине од 23.08.2021. год.

 • Решење о престанку мандата директора Jавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Jавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Jавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Jавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Jавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Jавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Програм праћења квалитета површинских и отпадних вода на територији општине Босилеград за 2021.годину у PDF формату можете скинути овде.

 8. седница Скупштине општине од 15.06.2021. год.

 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изради друге измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, приградских насеља, улица и других делова насељеног места и начину утврђивања кућних бројева и означавању објеката и грађевинских парцела бројевима на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о приступању изради локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња у општини Босилеград за период 2022 – 2025. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Центра за социјални рад Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 7. седница Скупштине општине од 15.04.2021. год.

 • Oдлуку о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Локалног плана управљањa отпадом општине Босилеград 2020-2030 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Локалног регистра извора загађења животне средине на територији општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Туристичке организације општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 2. ванредна седница Скупштине општине од 02.02.2021. год.

 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.

 6. седница Скупштине општине од 29.01.2021. год.

 • Одлуку o усвајању Стратегије развоја спорта у општини Босилеград 2021-2025.год. у PDF формату можете скинути овде.

 1. ванредна седница Скупштине општине од 08.01.2021. год.

 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 (уз Одлуку о буџету за 2021. год.): Преглед броја запослених и средстава за плате у 2021. години по звањима и занимањима у органима и службама локалне власти у EXCEL формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 (уз Одлуку о буџету за 2021. год.): Преглед броја запослених и средстава за плате у 2021. години по звањима и занимањима у органима и службама локалне власти - основица 2 у EXCEL формату можете скинути овде.

 5. седница Скупштине општине од 18.12.2020. год.

 • Одлуку о изради плана развоја општине Босилеград за период 2021-2030. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Предлог социјалног програма за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2021. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 (уз Одлуку о буџету за 2021. год.): Преглед броја запослених и средства за плате за 2021. годину у EXCEL формату можете скинути овде.
 • Кадровски план за 2021. годину Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o допуни одлуке о о накнадама за коришћење јавних површина у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о приступању прибављању земљишта за проширење градског гробља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.

 4. седница Скупштине општине од 23.11.2020. год.

 • Одлуку о усвајању о усвајању Акционог плана за отклањање неправилности обухваћене налазима приоритета 2 у Извештају о ревизији консолидованих финасијских извештаја Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o III ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Стратегије развоја предшколског образовања и васпитања Предшколске установе „Дечја радост“ Босилеград за 2020-2024. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o усвајању стратегије одрживог развоја општине Босилеград 2020-2030 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности на употребу грба општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 3. седница Скупштине општине од 11.09.2020. год.

 • Решење о престанкu мандата једног одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата једног одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o II ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o допунма одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналним делатностима на тереторији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о обављању делатности зоохигијене у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за буџет и финансије Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за привреду, пољопривреду, трговину, угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и телекомуникације Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за здравство и социјалну заштиту Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за месне заједнице Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за информисање Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Савета за образовање, науку, културу и спорт Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за младе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за праћење примене етичког кодекса Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Мандатно-имунитетне комисије скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за односе са верским заједницама Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за приграничну сарадњу Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за равноправност полова Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању комисије за остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана у PDF формату можете скинути овде.

 2. седница Скупштине општине од 11.09.2020. год.

 • Решење о престанкu мандата једног одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата једног одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o II ребалансу буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o допунма одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналним делатностима на тереторији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о обављању делатности зоохигијене у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за буџет и финансије Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за привреду, пољопривреду, трговину, угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и телекомуникације Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за здравство и социјалну заштиту Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за месне заједнице Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за информисање Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Савета за образовање, науку, културу и спорт Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за младе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за праћење примене етичког кодекса Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Мандатно-имунитетне комисије скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за односе са верским заједницама Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за приграничну сарадњу Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за равноправност полова Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању комисије за остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана у PDF формату можете скинути овде.

 1. седница Скупштине општине од 07.07.2020. год.

 • Решење о избору председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о констатовању престанка мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о констатовању престанка мандата комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Конститутивна седница Скупштине општине Босилеград 07.07.2020. год.

 • Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору верификационог одборa Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку мандата одборника Скупштине општине Босилеград сазив 2016-2020 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку функције председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције председнику Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата члановима Општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о постављању секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 26. седница Скупштине општине од 06.03.2020. год.

 • Oдлуку о образовању и именовању изборне комисије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о изменама и допунама одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Установе Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Установе Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању саветника пацијената у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању комисије за процену штете од елементарних непогода у PDF формату можете скинути овде.
 • Кодекс понашања службеника и намештеника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнади за за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о допуни одлуке о организовању службе правне помоћи општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о правима детета у области финанасијске подршке породици са децом на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу Буџета општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.

 25. седница Скупштине општине од 31.01.2020. год.

 • Oдлуку о допуни одлуке о јавној расвети на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о допуни одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о допуни одлуке о обављању делатности зоохигијене у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о измени одлуке о стручном оспособљавању и усавршавању у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Босилеград 2020-2030 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о покретању процеса израде Стратегије руралног развоја општине Босилеград 2020-2025 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом у PDF формату можете скинути овде.

 Записници са седница Скупштине општине за 2019. год.

 • Записник са 24. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 20.12.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 23. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 07.11.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 22. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 13.09.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 3. ванредне седнице Скупштине општине Босилеград од 26.07.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 21. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 14.06.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 20. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 27.03.2019. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Записник са 19. редовне седнице Скупштине општине Босилеград од 31.01.2019. године у PDF формату можете скинути овде.

 24. седница Скупштине општине од 20.12.2019. год.

 • Социјални програм општине Босилеград ЗА 2020.годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Програма заштите животне средине општине Босилеград за период 2019-2029. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прва измена и допуна плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању Прве измене и допуне лана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о измени и допуни одлуке о изради прве измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о изради друге измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку o боравишној такси на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о образовању Савета за здравље општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одобравању реализације пројеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V-ом ребалансу Буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о Буџету општине Босилеград за 2020. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о субвенцијама приватним предузећима за обављање локалног линијског превоза путника на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допунма одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 23. седница Скупштине општине од 7.11.2019. год.

 • Oдлуку о давању овлашћења председнику општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу два члана Управног одбора предшколске установе „Дечја радост“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању два члана Управног одбора предшколске установе „Дечја радост“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о организовању службе правне помоћи општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку О изменама и допунама Одлуке о стручном оспособљавању и усавршавању у PDF формату можете скинути овде.

 22. седница Скупштине општине од 13.09.2019. год.

 • Oдлуку о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о јавним расправама у поступку доношења одлука и других oпштих аката, односно планских докумената из надлежности општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одобравању реализације пројекта зa санацију и довршење спортско школске хале у Bосилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 19. седница Скупштине општине од 14.06.2019. год.

 • Oдлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о месним заједницама општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о Општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору савета за младе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору савета за праћање примене етичког кодекса у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за равноправност полова у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета mесних заједница у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавања потврде о смрти на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за период од 2019. - 2023. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о умањењу основног капитала Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 18. седница Скупштине општине од 27.03.2019. год.

 • Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о потврђивању мандата одборнику у скупштини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Пословник Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о општинском већу општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о запошљавању теже запошљивих незапослених лица у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давањa у закуп и на коришћењe пољопривредног земљишта у државној својини у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу председника комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору председника комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одобравању реализације пројеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу Комисије за планове општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању и именовању Комисије за планове општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 17. седница Скупштине општине од 31.01.2019. год.

 • Решење о констатовању престанка функције заменика председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору заменика председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата одборнику у скупштини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Статут општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о избору чланова савета за међунационалне односе општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Босилеград за период 2019 - 2024. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о награђивању ученика и успешних спортиста за постигнуте резултате из буџета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању овлашћења председнику општине Босилеград да у име општине потпише сву потребну документацију у вези прибављања земљишта за проширење гробља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.

 16. седница Скупштине општине од 13.12.2018. год.

 • Одлуку о о успостављању сарадње (братимљењу) између општине Босилеград, Република Србија и општине Уб, Република Србија у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о за доделу субвенција послодавцима на територији општине Босилеград за отварање нових радних места у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о разрешењу два члана Школског одбора Гимназије у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о именовању два члана школског одбора Гимназије У Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнади за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању, располагању и управљању покретним стварима у јавној својини и утврђивању надлежног органа за одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању и означавању назива насељених места, приградских насеља, улица и других делова насељеног места и начину утврђивања кућних бројева и означавању објеката и грађевинских парцела бројевима на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности на Предлог уговора о регулисању међусобних односа поводом започете изградње стамбене зграде у Босилеграду на локацији у улици Маршала Тита у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнадама за коришћење заштићених подручја на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Социјални програм за 2019. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Свећана седница Скупштине општине од 20.09.2018. год.

 • Одлуку о додели друштвених признања поводом дана општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.

 15. седница Скупштине општине од 14.09.2018. год.

 • Одлуку о усвајању Локалног еколошког акционог плана општине Босилеград за период (2018-2022) у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење давању сагласности на Решење о усвајању Шестомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџета општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о награђивању ученика и успешних спортиста за постигнуте резултате из буџета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама Одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању, располагању и управљању покретним стварима у јавној својини и утврђивању надлежног органа за одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одређивању назива улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању минималног износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавања заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалог управника на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о одеђивању надлежног органа за расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о приступању промени Статута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању и именовању комисије за израду нацрта Статута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о другој измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени одлуке о утврђивању закупнина за непокретности на којима је носилац права својине општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 14. седница Скупштине општине од 15.06.2018. год.

 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности на Предлог Анекса уговора о заједничкој изградњи (суфинансирању) стамбено-пословног објекта на локацији у улици Маршала Тита у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о предлогу састава нове Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању чланова школског одбора основне школе „Георги Димитров“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 13. седница Скупштине општине од 27.04.2018. год.

 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку мрежи јавних предшколских установа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допунама одлуке о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку Скупштине општине Босилеград о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о давању сагласности на Предлог Анекса уговора о заједничкој изградњи (суфинансирању) стамбено-пословног објекта на локацији у улици Маршала Тита у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о изменама одлуке о месним заједницама општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о давању овлашћења Председнику општине Босилеград за учешће на продаји непокретности – јавним надметањем извршног дужника А. Д. „Аутотранспорт“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Народне библиотеке „Христо Ботев“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 12. седница Скупштине општине од 31.01.2018. год.

 • Одлуку о утврђивању закупнина за непокретности на којима је носилац права својине општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изради прве измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о покретању иницијативе за прибављање непокретности у својину општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 11. седница Скупштине општине од 20.12.2017. год.

 • Пословник о измени и допунама пословника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Правилник о стављању ван снаге правилника о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права својине и коришћења општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Социјални програм општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о покретању иницијативе за оснивање ветеринарске станице у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2018. годину у PDF формату можете скинути овде.

 10. седница Скупштине општине од 21.11.2017. год.

 • Решење о усвајању Деветомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџета општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналном уређењу и хигијени општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналној инспекцији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о грађевинском земљишту општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 9. седница Скупштине општине од 22.08.2017. год.

 • Одлуку о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени одлуке о накнадама одборницима, члановима општинског већа, радних тела, функционерима со, радницима локалне самоуправе и лицима ангажованим на скупштинским пословима у PDF формату можете скинути овде.
 • Оснивачки акт Предшколске установе „Дечја радост“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о овлашћењу Општинском већу општине Босилеград да одобри план одбране и друге документе за општину Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Кадровски план Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II. ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о давању сагласност на Решење о усвајању Шестомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџета општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 8. седница Скупштине општине од 14.06.2017. год.

 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о неангажовању ревизора за Завршни рачун буџета општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџетa општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допунама одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одређивању висине накнаде за технички преглед објеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлукe о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлукe о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о изменама и допуни одлуке о канализацији на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлукe о држању домаћих животиња у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлукe о држању паса и мачака на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о изменама одлукуe о обављању делатности зоохигијене у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању локалног антикорупцијског плана за општину Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 7. седница Скупштине општине од 27.04.2017. год.

 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Социјални програм општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о формирању организационе јединице Центра за социјални рад општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о јавној расвети на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о пијаци и пијачном реду општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о сахрањивању и гробљима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу комисије за именовање директора јавних предузећа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о стручном оспособљавању и усавршавању у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата надзорног одбора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград" у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.

 6. седница Скупштине општине од 31.01.2017. год.

 • Решење о измени решења о избору општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о започињању процеса израде и имплементације локалног еколошког акционог плана општинe Босилеград за период 2017-2021. године у PDF формату можете скинути овде.

 5. седница Скупштине општине од 20.12.2016. год.

 • Одлуку о локалним комуналним таксама за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Закључак о усвајању локлног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Босилеград за период од 2017. до 2021. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Кадровски план Општинске управе Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу буџетa општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2017. годину у PDF формату можете скинути овде.

 4. седница Скупштине општине од 30.11.2016. год.

 • Одлуку о усвајању ревизије локалног плана управљања отпадом на територији општине Босилеград 2010-2020 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о IV.ребалансу буџетa општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о укидању одлуке о оснивању фонда пољопривреде општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу председника надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању председника надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.

 1. ванредна седница Скупштине општине од 21.11.2016. год.

 • Одлуку о измени одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ са законом о јавним предузећима у PDF формату можете скинути овде.

 3. седница Скупштине општине од 12.09.2016. год.

 • Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуанлије и услуге „Услуга“ Босилеград из Босилеграда са Законом о јавним предузећима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из Босилеграда са Законом о јавним предузећима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград" са Законом о јавним предузећима у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о усвајању Шестомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџета општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу Буџетa општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу Комисије за остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању Комисије за остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни Одлуке о изградњи и реновирању објеката од важности за Општину Босилеград уз помоћ донатора у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о разрешењу једног члана надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању једног члана надзорног одбора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.

 2. седница Скупштине општине од 15.06.2016. год.

 • Одлуку o усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о неангажовању ревизора за Завршни рачун буџета општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о ангажовању професионалног обезбеђења због заштите општинске имовине РЈ Кобос и РЈ Чарапара у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ за учешће на продаји непокретности извршног дужника А.Д. Аутотранспорт Босилеград 22.06.2016. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o за доделу субвенција послодавцима на територији општине Босилеград за отварање нових радних места у 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за буџет и финансије Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за привреду, пољопривреду, трговину, угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и телекомуникације Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за здравство и социјалну заштиту Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за месне заједнице Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Савета за информисање Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Савета за образовање, науку, културу и спорт скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Мандатно-имунитетне комисије скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору Комисије за односе са верским заједницама Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору Комисије за приграничну сарадњу Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Конститутивна седница Скупштине општине Босилеград 05.05.2016. год.

 • Решење о избору верификационог одборa Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку мандата одборника Скупштине општине Босилеград сазив 2012-2016 године у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о престанку функције председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције председнику Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције заменика председника Општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата члановима Општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о постављању секретара Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору заменика председника општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору општинског већа општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о констатовању престанка мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о потврђивању мандата два одборника Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о констатовању престанка мандата комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о избору комисије за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 22. седница Скупштине општине од 02.03.2016. год.

 • Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Установе Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o II. Ребалансу буџетa општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.

 20. седница Скупштине општине од 19.12.2015. год.

 • Одлуку o Буџету општине Босилеград за 2016. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o приступању израде ревизије локалног плана управљања отпадом (ЛПУО) на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прихватању преноса права трајног коришћења без накнаде објекта касарне (карауле) са каптажним извором у с. Жеравино општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о финансирању постојећег и недостајућег кадра у Дому здравља у Босилеграду због недовољног сагледавања у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању стратегије развоја спорта у општини Босилеград 2016-2020 у PDF формату можете скинути овде.

 19. седница Скупштине општине од 26.10.2015. год.

 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР-а и оружаних акција после 17. августа 1990. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о обављању делатности зоохигијене у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону за територију општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права својине и коришћења општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Правилник о давању у закуп пословног простора на којима је носилац права својине и коришћења општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о усвајању деветомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V ребалансу буџетa општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о потврђивању куповине имовине ДП „КВАРЦ“ из Босилеграда у стечају, потписвање уговора и пренос у јавну својину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о запошљавању теже запошљивих незапослених лица у PDF формату можете скинути овде.

 18. седница Скупштине општине од 27.07.2015. год.

 • Одлуку о Општинском правобранилаштву општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању плана заштите од удеса с аспекта терористичких активности у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о о избору савета за међунационалне односе општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III ребалансу буџетa општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о усвајању шестомесечног извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о одржавању и коришћењу вода за наводнавање пољопривредног имања у Босилеграду и селима Рајчиловци и Радичевци у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о уласку у посед у PDF формату можете скинути овде.

 17. седница Скупштине општине од 28.04.2015. год.

 • Одлуку о о мрежи основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о накнадама одборницима, члановима општинског већа, радних тела, функционерима со, радницима локалне самоуправе и лицима ангажованим на скупштинским пословима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о проглашењу споменика природе „ЦРНИ БОР У ПЕТКОВСКОЈ МАХАЛИ” у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о изменama и допунама одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објекaтa на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објекaтa на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџетa општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Социјални програм за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о образовању и именовању комисије за планове општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о монтирању мањих монтажних објеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању комисије за процену штете од елементарних непогода у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о изменама и допунама одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о потврђивању закључка општинског већа број 06-152/15 у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о давању на коришћење свих грађевинских машина , возила и опреме чији је власник општина босилеград Ј.П. Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење Деветомесечни извештај о извршењу одлуке о буџету општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о уступању права коришћења на погону „Чарапара“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о уступању права коришћења на погону „Кобос“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 16. седница Скупштине општине од 30.01.2015. год.

 • Одлуку o I ребалансу буџета општине босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменama и допунama одлуке о постављању и уклањању мањих mонтажних објеката на површинама јавне намене на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 15. седница Скупштине општине од 17.12.2014. год.

 • Одлуку о о висини трошкова уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о проглашењу споменика природе „ЦРНИ БОР У ЦРНОШТИЦИ” у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о локалним комуналним таксама у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о буџету општине Босилеград за 2015. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о канализацији на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о водоводу на подручју општине Босилеградд у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о о проглашењу електронских медија од посебне важности за бугарску националну мањину у Србији у PDF формату можете скинути овде.

 14. седница Скупштине општине од 08.12.2014. год.

 • Одлуку о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допуни одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буђета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџету општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Општинске тржнице“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Општинске тржнице“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Oпштинскo гробље" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Oпштинскo гробље" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Oпштинска стамбена агенција" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Oпштинска стамбена агенција" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 13. седница Скупштине општине од 08.09.2014. год.

 • Одлуку о допуни одлуке о оснивању јавног предузећа Спортски центар "Младост" у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о висини стопе пореза на имовину у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буђета општине Босилеградд у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.

 12. седница Скупштине општине од 12.06.2014. год.

 • Одлуку o усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о неангажовању ревизора за Завршни рачун буџета општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о подизању и одржавању споменика на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о мерама за заштиту од буке у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе „Георги Димитров“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о измени решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.

 11. седница Скупштине општине од 23.04.2014. год.

 • Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2014 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку o одређивању почетне цене земљишта у државној својини која се даје у закуп у PDF формату можете скинути овде.
 • Oдлуку o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Народне библиотеке "Христо Ботев" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Oпштинске тржнице" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Oпштинскo гробље" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Oпштинска стамбена агенција" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању сагласности Општини Босилеград о преузимању активности на завршетак Спортско-школске сале (хале) у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изградњи и реновирању објеката од важности за општину Босилеград уз помоћ донатора у PDF формату можете скинути овде.

 10. седница Скупштине општине од 29.01.2014. год.

 • План детаљне регулације граничног прелаза "Рибарци" у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Босилеград за 2014 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o одређивању ближих услова за лоцирање, решавање имовинских односа и израду пројектно-техничке документације прихватилишта за напуштене животиње у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о измени и допуни одлуке о Општинском већу општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању Jавног комуналног предузећа "Чистоћа" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Општинске тржнице" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку оснивању јавног комуналног предузећа "Oпштинско гробље" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција" Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост" у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о стручном оспособљавању и усавршавању у PDF формату можете скинути овде.
 • Акт о изменама оснивачког акта јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград" у PDF формату можете скинути овде.

 9. седница Скупштине општине од 11.12.2013. год.

 • Одлуку о изменама и допунама сатута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2014 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изради и имплементацији локалног еколошког акционог плана општинe Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o приступању акустичком зонирању територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о висини трошкова уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину за општину Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о локалним комуналним таксама општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о боравишној такси општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о запошљавању теже запошљивих незапослених лица у PDF формату можете скинути овде.
 • Декларацију о забрани коришћења, узгоја и промета генетски модификованих организама ( Г М О ) на територији општине Босилеград због могућих штетних последица од таквих производа по људе и природу у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању стратегије безбедности саобраћаја општине Босилегрд 2014-2019 у PDF формату можете скинути овде.
 • Стратегија безбедности саобраћаја општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о поверавању одређених послова јавном предузећу за комуналије и услуге „УСЛУГА“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буђета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџета општине Босилеград за период јануар-септембар 2013 године СО у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Босилеград за период јануар – септембар 2013 године ОВ у PDF формату можете скинути овде.
 • Деветомесечни извештај о извршењу одлуке о буџету општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о V. ребалансу буџета општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о буџету општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.

 8. седница Скупштине општине од 12.09.2013. год.

 • Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Босилеград за 2014. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о допунама одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буђета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о оснивању туристичке организације општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o општинском јавном правобранилаштву у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о приступању промени сатута општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о уступању права коришћења на погону „Кобос“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о уступању права коришћења на погону „Чарапара“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора јавног предузећа за комуналије и Услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.

 7. седница Скупштине општине од 13.06.2013. год.

 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о сахрањивању и гробљима у PDF формату можете скинути овде.
 • Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2012. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о III. ребалансу буџета општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о давању на коришћење средства у својини Републике Србије и општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 6. седница Скупштине општине од 25.04.2013. год.

 • Одлуку o условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o мрежи основних школа на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналном уређењу и хигијени општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o изменама Oдлуке o радном времену угоститељских, трговинских и Занатских објеката у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o држању домаћих животиња у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o изменама и допунама одлуке о накнадама одборницима, члановима општинског већа, радних тела, функционерима со, радницима локалне самоуправе и лицима ангажованим на скупштинским пословима у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку o накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Пословник Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2013. годину - објашњења - у PDF формату можете скинути овде.
 • Акт о изменама и допуни оснивачког акта јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Акт о измени оснивачког акта јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Акт о измени и допуни оснивачког акта јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о образовању Комисије за именовања општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.

 5. седница Скупштине општине од 25.02.2013. год.

 • Решење о именовању предсеника и чланова управног одбора и надзорног одбора фонда за развој пољопривреде општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Просторни план општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о првом ребалансу буџета општине босилеград за 2013. годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Оснивачки акт јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Оснивачки акт јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Оснивачки акт јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Бослеград“ у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о запошљавању теже запошљивих незапослених лица у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о држању паса и мачака на територији општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о усвајању просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о условном отпису камата и мировању пореског дуга у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о комуналној инспекцији у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлуку о изменама и допунама одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буђета општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker