[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

 Урбанизам и грађевинарство

 Jавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград

 • Оглас за jавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Текст документа Урбанистички пројекат за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Потврда Урбанистичког пројекта за потребе изградње фотонапонске соларне електране на земљи на к.п. бр.2357 КО Рајчиловци, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Jавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима наручиоца „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Д.О.О.

 • Оглас за jавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима у PDF формату можете скинути овде.
 • Текст документа Урбанистички пројекат за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима у PDF формату можете скинути овде.
 • Потврда Урбанистичког пројекта за потребе изградње станице за снабдевање горивом путничких возила са пратећим објектима у PDF формату можете скинути овде.

 Друга измена плана генералне регулације Босилеграда

 • Јавни увид друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Насловна страна и општи део Друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Текст елабората - Друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Извод из просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - План инфраструктуре у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Карта спровођења у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Граница плана на ортофото подлози у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 5 - Постојећа намена са постојећом границом подручја у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 6 - Планирана намена површина - претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 7 - Планирана намена површина са зонама и целинама у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 8 - План регулације и нивелације - Број графичког прилога 6.1. у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 9 - План регулације и нивелације - Број графичког прилога 6.2. у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 10 - План регулације и нивелације - Број графичког прилога 6.3. у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 11 - План регулације и нивелације - Број графичког прилога 6.4. у PDF формату можете скинути овде.

 Jавна презентација Урбанистичког пројекта за купалишни комплекс инвеститора Општине Босилеград

 • Оглас за jавну презентацију Урбанистичког пројекта за купалишни комплекс у PDF формату можете скинути овде.
 • Текст документа Урбанистички пројекат за купалишни комплекс у PDF формату можете скинути овде.
 • Графички прилог Урбанистичког пројекта за купалишни комплекс у PDF формату можете скинути овде.

 Jавни увид поводом израде Просторног плана републике Србије од 2021. до 2035. године

 • Оглас за јавни увид поводом израде Просторног плана републике Србије од 2021. до 2035. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Просторни план републике Србије од 2021. до 2035. године (нацрт) у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана републике србије од 2021. до 2035. године на животну средину (нацрт) у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Реферална карта 1: Намена простора у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Реферална карта 2: Систем урбаних центара и рурална подручја у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Реферална карта 3а: Саобрачај и електронске комуникације у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Реферална карта 3б: Енергетика и водопривредна инфраструктура у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 5 - Реферална карта 4а: Туризам и заштита простора у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 6 - Реферална карта 4б: Животна средина у JPG формату можете скинути овде.

 Рани јавни увид поводом израде Просторног плана републике Србије од 2021. до 2035. године

 • Оглас за рани јавни увид поводом израде Просторног плана републике Србије од 2021. до 2035. године у PDF формату можете скинути овде.
 • Просторни план републике Србије од 2021. до 2035. године (основни концептуални приступ просторном развоју за рани јавни увид) у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Карта 1: Коришћење простора у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Карта 2: Генерални приказ зона заштите и праваца просторног развоја у JPG формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Карта 3: Приоритети националног инвестиционог програма у JPG формату можете скинути овде.

 Друга измена плана генералне регулације Босилеграда

 • Рани јавни увид поводом израде друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о изради друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • Одлука о изради друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда (Службени гласник града Врања) у PDF формату можете скинути овде.
 • Елаборат за рани јавни увид - Друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда (насловна и општи део) у PDF формату можете скинути овде.
 • Елаборат за рани јавни увид - Друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда (текст елабората) у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Границе плана са наменом и локацијама за измену у PDF формату можете скинути овде.

 Прва измена плана генералне регулације Босилеграда

 • План генералне регулације Босилеграда - текст прве измене - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Регулација и нивелација у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Границе измене и допуне у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Одлука - Службени гласник града Врања у PDF формату можете скинути овде.

 Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних "Власина" и ивештај о процени утицаја на животну средину

 • Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних "Власина" и ивештај о процени утицаја на животну средину у PDF формату можете скинути овде.
 • Нацрт документа: Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина” у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Реферална карта 1 - Посебна намена простора у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Реферална карта 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Реферална карта 3 - Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара и туризам у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Реферална карта 4 - Карта спровођења у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-1 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-2 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-3 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-4 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-5 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-6 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.1 Измештање државног пута IIa реда број 231-7 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Детаљна карта бр.2 - Скијалиште "Чемерник" у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ: Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“ на животну средину у PDF формату можете скинути овде.

 Списак озаконјених објеката

 • Списак издатих решења о озакоњењу објеката у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Годишњи планови инспекцијског надзора

 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2024 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2023 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2022 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2022 годину у JPG формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2021 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2021 годину у JPG формату можете скинути овде.
 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.

 Годишњи извештаји инспекцијског надзора

 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2023 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2022 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2021 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2020 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2017 годину у PDF формату можете скинути овде.

 

 Контролне листе грађевинске инспекције из области Закона о планирању и изградњи:

 • Контролна листа бр.1 (грађевинска дозвола и пријава радова) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.2 (решење о одобрењу за извођење радова) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.3 (пријава завршетка израде темеља) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.4 (пријава завршетка објекта у конструктивном смислу) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.5 (употребна дозвола, контрола) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.6 (изворни послови) у DOC формату можете скинути овде.

 

 Контролне листе грађевинске инспекције из области Закона о становању и одржавању зграда:

 • Контролна листа бр.1 (програм одржавања зграде и опште стање зграде) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.2 (безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.3 (безбедност зграде - стање других грађевинскох елемената зграде) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.4 (безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.5 (безбедност зграде - стање инсталација зграде) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.6 (безбедност зграде - стање опреме и других елемената изван зграде) у DOC формату можете скинути овде.

 

 Контролне листе општинске инспекције за општинске путеве и улице из области Закона о јавним путевима и одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград:

 • Контролна листа бр.1 (управљање и одржавање) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.2 (обавезе носилаца права службености и других права на путу) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.3 (обавезе корисника/сопственика земљишта које се граничи са путем) у DOC формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.4 (забрањене радње на путу) у DOC формату можете скинути овде.

 

 Програм пописа незаконито изграђених објеката

 • Програм пописа незаконито изграђених објеката на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Планска документа

 План генералне регулације Босилеграда

 • План генералне регулације Босилеграда - нацрт плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • План генералне регулације Босилеграда - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Извод из Просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Граница плана на орто фото подлози у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Постојећа намена са постојећом границом грађевинског подручја у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 5 - Зоне и целине у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 6 - Регулација и нивелација у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 7 - План инфраструктуре у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 8 - Карта спровођења у PDF формату можете скинути овде.

 Прва измена плана генералне регулације Босилеграда

 • План генералне регулације Босилеграда - текст прве измене - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Регулација и нивелација у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Границе измене и допуне у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Одлука - Службени гласник града Врања у PDF формату можете скинути овде.

 Просторни план општине Босилеград

 • Просторни план општине Босилеград - текст плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.1. - "Намена простора" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.2.1. - "Мрежа насеља" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.2.2. - "Инфраструктурни системи" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.3. - "Туризам и заштита простора" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.1. - "Карта спровођења" у PDF формату можете скинути овде.

 План детаљне регулације граничног прелаза Рибарци у општини Босилеград

 • План детаљне регулације граничног прелаза "Рибарци" у општини Босилеград - текст плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Извод из просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Постојеће стање у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Планирана намена површина у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Саобраћајно решење у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Карактеристични попречни профил у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Мреже и објекти инфраструктуре у PDF формату можете скинути овде.  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker