[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links

 Урбанизам и грађевинарство

 Списак озаконјених објеката

 • Списак издатих решења о озакоњењу објеката у општини Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Годишњи план инспекцијског надзора

 • Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.
 • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.

 Годишњи извештај инспекцијског надзора

 • Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције општине Босилеград за 2017 годину у PDF формату можете скинути овде.

 

 Контролне листе грађевинске инспекције

 • Контролна листа бр.1 (надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.2 (члан 145) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.3 (темељи) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.4 (конструкције) у PDF формату можете скинути овде.
 • Контролна листа бр.5 (употребна дозвола) у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Контролна листа бр.1 - изворни послови (монтажни објекти) у PDF формату можете скинути овде.

 Програм пописа незаконито изграђених објеката

 • Програм пописа незаконито изграђених објеката на подручју општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 Планска документа

 План генералне регулације Босилеграда

 • План генералне регулације Босилеграда - нацрт плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • План генералне регулације Босилеграда - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Извод из Просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Граница плана на орто фото подлози у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 3 - Постојећа намена са постојећом границом грађевинског подручја у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 4 - Претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 5 - Зоне и целине у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 6 - Регулација и нивелација у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 7 - План инфраструктуре у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 8 - Карта спровођења у PDF формату можете скинути овде.

 Прва измена плана генералне регулације Босилеграда

 • Рани јавни увид поводом израде прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда у PDF формату можете скинути овде.
 • План генералне регулације Босилеграда - текст прве измене - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 1 - Претежна намена у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог 2 - Регулација и нивелација у PDF формату можете скинути овде.

 Просторни план општине Босилеград

 • Просторни план општине Босилеград - текст плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.1. - "Намена простора" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.2.1. - "Мрежа насеља" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.2.2. - "Инфраструктурни системи" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.3. - "Туризам и заштита простора" у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Реферална карта бр.1. - "Карта спровођења" у PDF формату можете скинути овде.

 План детаљне регулације граничног прелаза Рибарци у општини Босилеград

 • План детаљне регулације граничног прелаза "Рибарци" у општини Босилеград - текст плана - у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Извод из просторног плана општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Постојеће стање у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Планирана намена површина у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Саобраћајно решење у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Карактеристични попречни профил у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилог - Мреже и објекти инфраструктуре у PDF формату можете скинути овде.


  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.