[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 37. Правилника о с

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19.10.2021. године до 02.11.2021. године, a материјал биће објављен на интернет страници општине Босилеград www.bosilegrad.rs као и у просторијама општине Босилеград у ул. Г. Димитров, бр. 82, у канцеларији број 17, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Одлука о изради друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда је објављена у „Службеном гласнику града Врања“, бр. 15/21). Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19.10.2021. године до 02.11.2021. године, a материјал биће објављен на интернет страници општине Босилеград www.bosilegrad.rs као и у просторијама општине Босилеград у ул. Г. Димитров, бр. 82, у канцеларији број 17, сваког радног дана од 10 до 14 часова. Општинска управа Босилеград као носилац израде друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде измена и допуна плана, могућим решењима, очекиваним ефектима планирања, и др. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходних обима и степена процене утицаја на животну средину. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Босилеград - Комисији за планове у Босилеграду, ул. Георги Димитров, бр. 82, у току трајања раног јавног увида, закључно са 02.11.2021. год. Општинска управа Босилеград Више информација на сајту општинске управе на адреси: http://www.bosilegrad.org/sr/Planska_dokumenta.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.