[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21), и чл. 2. Правилника о начин

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА НА К.П. БР.1957 КО БОСИЛЕГРАД ИНВЕСТИТОРА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Јавна презентација ће бити одржана од 19.11.2021.године до (закључно са) 25.11.2021. године.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије искључиво у писаном облику преко писарнице општинској управи Босилеград – служби за урбанизам. Текст и графички прилози урбанистичког пројекта ће бити изложени у просторијама Општинске управе Босилеград ул. Г.Димитров, бр.82, у канцеларији број 17, где се могу добити информације о истом сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. На интернет адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Planska_dokumenta.aspx може се остварити увид у урбанистички пројекат.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker