[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21)

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 10.12.2021. године до 08.01.2022. године.

У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитров, бр.82 у канцелирији бр.17 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана од 11 до 14 часова, а исти ће бити изложен и на интернет страници општине Босилеград (www.bosilegrad.rs). Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на План на адресу Општинске управе Босилеград. Седница Комисије за планове одржаће се 10.01.2022 године са почеком у 14,30 часовау сали општине Босилеград. На јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Босилеград, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на план у писаном облику у току јавног увида, могу их образложити пред комисијом. Извештај комисије о јавном увиду је саставни део образложења предлога плана и заједно са планом се доставља надлежном органу општине Босилеград на усвајање. Текстуалну и графичку документацију у вези измена Плана генералне регулације можете погледати и скинути са општинског сајта у одељку Урбанизам и грађевинарство на адреси: http://www.bosilegrad.org/sr/Planska_dokumenta.aspx

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.