[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу бр. IV-501-67-12/2022 од 28.09.2022. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград

1. Обавештавамо Вас да је донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Станице за снабдевање горивом моторних возила, са пратећим објектима, спратности П, на катастарској парцели бр. 1037/1, КО Босилеград 1, општина Босилеград 2. Решење о давању сагласности донето је на основу увида у достављену документацију и извештаја техничке комисије којим је константовано да Пројекат неће имати негативних последица на животну средину, уколико се испоштују мере заштите. 3. У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину предметног пројекта израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину. 4. Оверене мере заштите животне средине саставни су део Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничког пријема објекта. 5. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против Решења подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор. 6. Увид у донето Решење и осталу документацију на основу које је донето Решење може се добити у просторији Општинске управе општине Босилеград, Служби за заштиту животне средине, канцеларија бр. 17 у периоду од 10.00-13.00 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. 7. Остала обавештења у вези са Пројектом и донетим Решењем могу се добити и на телефон бр. 017/877-237. Број: IV-501-67-13/2022 Датум: 03.10.2022 СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Микица Василев, дипл.инг.зжс саветник за послове животне средине

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker