[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ: Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Босилеград за 2023. годину, на основу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2023 . годину („Службени гласник града Врања“, број:31/22) у укупном износу од 9.077.634 ,00 динара и то: - средства у износу од 2.300.000,00 динара за програме/пројекте у области туризма; - средства у износу од 866.000,00 динара за програме/пројекте у области пољопривреде; - средства у износу од 4. 600.000,00 динара за програме/пројекте у области заштите флоре и фауне и за програме/пројекте у области заштита животне средине; - средства у износу од 1.261.634,00 динара за програме/пројекте у области очување кулутурне и историјске традиције, друштвена брига о старим особама, унапређење живота квалитета особа са инвалидитетом и борачко инвалидска заштита; - средства у износу од 50.000,00 динара за програме/пројекте у области културе. Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: Јавни конкурс траје 15 дана. Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у периоду од 01.02.2023 . године до 15.02.2023 . године до 1400 часова. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС: Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику. Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Босилеград за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења. Пријаве на конкурс могу се поднети у електронској форми ( ЦД) или у пошиљци предатој пошти или на писарници Општинске управе општине Босилеград и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс. Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. Неблаговременом пријавом се сматра пријава која је поднета по истеку рока за подношење пријава, односно пријава која није стигла до 15.02.2023. године до 1400 часова. Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта. Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Босилеград www.bosilegrad.rs Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми (ЦД) , у пошиљци у затвореној коверти или на писарници Општинске управе општине Босилеград или поштом на адресу Комисије, ул. Георги Димитров 82, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Босилеград за 2023. годину - не отварати". На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker