[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград број: 06-43/2024 од 17.01.2024 године , расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Босилеград, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса , (Сл. гласник број: 40/18) и Правилника о измени Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Босилеград за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 06-314/2019) од 25.12.2019 године , Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период 06- 40-4/21 , од 16.01.2024. године

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Босилеград, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса , („Сл. гласник број: 40/18) и Правилника о измени Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Босилеград за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 06-314/2019) од 25.12.2019 године , Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период 06- 40-4/21 , од 16.01.2024. године : 1. Туризам - Промоција туризма у руралним областима, бањама, мото туризма и др. 2. Пољопривреда - Развој пчеларства 3. Заштита и очување природе и заштита животне средине - Развијање програма и мера за заштиту земљишта, воде, биљног и животињског света, уклањање смећа (у сеоским срединама, приградским насељима и др.) 4. Очување културне и историјске традиције - подстицај традиционалних вредности 5. Култура - Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности 6. Друштвена брига о старим особама - Друштвена брига о пензионерима 7. Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом - Обезбеђивање неопходне опреме за лица са инвалидитетом 8. Борачко инвалидска заштита - Професионална рехабилитација цивилних инвалида рата ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Босилеград. Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади. Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која: - Имају текући рачун у блокади; - Су брисана из регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности. Општина Босилеград неће финансирати: * Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности; * Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама; Активности који доносе профит удружењу; * Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације. ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Босилеград за 2024. годину, на основу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2024 . годину Бр. 06-474/2023 од 20.12.2023 год. у укупном износу од 9.077.634 ,00 динара и то: * средства у износу од 2.300.000,00 динара за програме/пројекте у области туризма; * средства у износу од 866.000,00 динара за програме/пројекте у области пољопривреде; * средства у износу од 4. 600.000,00 динара за програме/пројекте у области заштите флоре и фауне и за програме/пројекте у области заштита животне средине; * средства у износу од 1.261.634,00 динара за програме/пројекте у области очување кулутурне и историјске традиције, друштвена брига о старим особама, унапређење живота квалитета особа са инвалидитетом и борачко инвалидска заштита; * средства у износу од 50.000,00 динара за програме/пројекте у области науке културе. Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА Јавни конкурс траје 15 дана. Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у периоду од 01.02.2024 . године до 15.02.2024 . године до 1400 часова. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику. Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Босилеград за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења. Пријаве на конкурс могу се поднети у електронској форми ( ЦД) или у пошиљци предатој пошти или на писарници Општинске управе општине Босилеград и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс. Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. Неблаговременом пријавом се сматра пријава која је поднета по истеку рока за подношење пријава, односно пријава која није стигла до 15.02.2024. године до 1400 часова. Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта. Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Босилеград www.bosilegrad.rs Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми (ЦД) , у пошиљци у затвореној коверти или на писарници Општинске управе општине Босилеград или поштом на адресу Комисије, ул. Георги Димитров 82, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Босилеград за 2024. годину - не отварати". На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.

<<< назад ...

 

 

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker