[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРВA ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских документа („Сл. гласник РС", бр.64/15), Општинска управа општине Босилеград

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.10.2018 године до 12.11.2018. године и биће објављен на интернет страници општине Босилеград као и у просторијама општине Босилеград у ул. Г.Димитров, бр.82, у канцеларији број 17, сваког радног дана од 10 до 14 часова. Општинска управа Босилеград као носилац израде прве измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине , очекиваним ефектима планирања, и др. Позивају се органи, организације и јавна предузећа која су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходних обима и степена процене утицаја на животну средину. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Босилеград - Комисији за планове у Босилеграду, ул. Георги Димитров, бр.82 у току трајања раног јавног увида, закључно са 12.11.2018.год. Одлука о изради прве измене и допуне плана генералне регулације Босилеграда је објављена у „Службеном гласнику града Врања“, бр. 4/2018 Више информација можете добити и на веб адреси http://www.bosilegrad.org/sr/Planska_dokumenta.aspx

<<< назад ...

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.