[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 50. и 51 б. Зак. о план. и изгр. („Сл.гл.РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19) Општинска управа, оглашава:

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 03.12.2019. године до 17.12.2019. године. У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитров, бр.82 у канцелирији бр.17 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана од 11 до 14 часова, а исти ће бити изложен и на интернет страници општине Босилеград. Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на План на адресу Општинске управе Босилеград.

Седница Комисије за планове одржаће се 18.12.2019 године са почеком у 14,30 часовау сали општине Босилеград. На јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Босилеград, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на план у писаном облику у току јавног увида, могу их образложити пред комисијом. Извештај комисије о јавном увиду је саставни део образложења предлога плана и заједно са планом се доставља надлежном органу општине Босилеград на усвајање. Општинска управа Босилеград

<<< назад ...

 

   Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.