[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > Местно самоуправление > Общинско управление > Началник

Началник на общинската администрация

Общинската администрация се ръководи от началник, който е назначен от Общинския съвет, въз основа на публичен конкурс на срок от пет години. Конкурса публикува Общинския съвет. За провеждането на конкурса Общинския съвет създава Комисия. Началникът на общинската администрация, може да има заместник, който го замества в неговото отсъствие или невъзможност да изпълнява задълженията си. Заместник-началникът на общинската администрация се избира на длъжност по същия начин и при същите условия като началникът. Ръководителя на организационите части в администрацията назначава началникът на общинската администрация. Решението за общинската администрация приема Опщинската скупщина по предложение на Общинския съвет.

Правилника за вътрешно уреждане и систематизация на общинската администрация приема началникът на общинската администрация със съгласност на Общинския съвет.

 Отговорностите на началникът на общинската администрация са:

  • Ръководи с общинската администрация като едно цяло, представлява общинската администрация, организира и осигурява законово и ефективно изпълнение на работата и решенията за правата, задълженията и отговорностите на служителите;
  • Осъщестява дисциплинарни процедури и дисциплинарни мерки и
  • Взема решения за разпределянето на работниците, изплащане на заплати, годишен отпуск, платен и неплатен отпуск.

Началникът на общинското управление за своята работа е отговорен на Общинската скупщина е в унисон със статута и решение на общинското управление.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker