[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > Стопанство

Стопанство

     Експанзията на стопанството е  на община Босилеград е продъжила 90-те години на XX век, когато започва намалението на икономическата активност и период на стагнация (икономически застой). Едно време икономическата база на общината е съставявала индустрията  в която са работили над 50% от населението, а постигала е повече от 70% от брутния вътрешен продукт на стопанството. Тази област, която дълго време е нерезвита в последните години показва тенденция към изразена изостаналост. Общината активно участва в подготовката на Националната стратегия за за развитието на най-неразвитите общини във Сърбия и представи подробна информация за развитие на природни, стопанство и други ресурси и предлага редица конкретни мерки и решения за излизане от кръга на най-неразвитите общини в Сърбия. Най-много служители работат в сферата на: образованието, здравоопазването, администрацията в която работат около 58%, в индустрията(промишлената) преработка работат 10.5% , в търговията на голямо и малко 7.1%, следват транспорт и съхранение 3.9%, строителство 1.6%, финансови услуги 0.5%.

     Възможността за стопанско развитие на община Босилеград основава се на близостта с дръжавната граница  с  Република България и сътрудничество на на регионално и местно ниво. Дефинирани стопански приоритети за развитие включват: подобряване на селскостопанската продукция и нейното адаптиране към пазарните условия, поткрепена от подходящи мерки на икономическата и данъчна политика на формиране и развитие на животновъдни ферми; туризъм-развитие на допълнителни услуги; транспорни услуги и логистически дейности ; малки и средни предприятия (МСП) като генератор на развитие, конкурентноспособността и заетостта, с подходяща подкрепа на микропредприятията и семейните предприятия, развитие на минната промишленост, горско стопанство, лов и дървообработка. Босилеград представява ядрото на произведствените и преработвателни дейности и малки и средни предприятия, докато такива населени места с първоначални форми на предприемачество и МСП са Бистар, Долна Любата и Лисина. За развитие на стопанските дейности до 2021 година планира се да се активизират нови места и пространствени модели, настояване на промишлеността и (МСП) малки и средни предприятия, както и други промишлени дейности (промишлени зони/паркове, бизнес инкубатори) в рамките на същтествуващите и планираните центрове.

     Най-често срещнати промишлени продукти са: чорапи и бельо (детска, женска и мъжка програма) мебели , еуропалети, и други полуготови изделия от дърво, технически матеряли, дърво за огрев, облекло(дрехи). В момента активно работат промишлени предприятия в областа на дървообработката ( 3 предприятия), текстил (3 предприятия), производство на храна ( 3 предприятия) и 5 дъскорезници.  

     Притежателите на дървообработващата промишленост са предприятията: ДОО „Инак”, което се занимава с пърична прерабтка на дърво и предприятието „Храст” , което се занимава с производството на мебели като финален (краен) резултат. Освен тези две предприятия има и пет дъскорезници ( една в Долна Лисина, една в Долна Любата, две в Млекоминци и една в Радичевци. Притежатели на текстилната промишленост  са:  предприятията ПЦ „Кобос”, производство на конфекция и дрехи, СТПР „Анитекс”, производство на чорапи и СТПР „Нагард” , производство на бельо.

     Прехрамбена индустрија директно је везана за пољопривреду, која је снабдева основним сировинама. Носилац ове индустријске гране су предузеће ДОО ''Ибер'' које је произвођач хлеба и белог пецива, хладњача ДОО ''Ана'' у Рајчиловцима, где се врши прерада, паковање и складиштење воћа и пољопривредних производа.

     Хранително-вкусовата промишленост е пряко свързана със селското стопанство, което е основния доставчик на суровини. Притежатели на тази промишлена област са предприятията: EОД „Ибер”, което е производител на хляб и хлебни изделия и ЕОД „Ана”, в Райчиловци, където се извършва преработка, опаковане и преработка, опаковане и съхранение на плодове и селскостопански продукти.

     Преовладава производството на земеделски култури, на промишлени култури (растения), животновъдни кръмни култури (растения), производство на плодове и едар рогат добитък. Извършване на производствена дейност на преработка и консервиране на плодове, зеленчуци и месо. По малка част на занаятчийското производство се насочва към местния пазар.

       Община Босилеград е разположена в промишлена зона на 18.4 хектара, а наличната площ в която е расположена промишленоста е 2.2 хектара. Бъдещата програмна инвестиция (гринфилд), предвижда се значително разширяване на индустриялните зони както приоритетна дейност на местното самоуправление в бъдеще.

     Най-важен транспортен коридор, на който се свързва тази област е Европейския коридор  ( магистрала Е-75). Транспортните връзки с коридора се извършват чрез държавния път Рибарци-Округлица и държавния път Владичин-Хан-Стразимировци. Центъра на общината се намира на 70 км от коридорът. Има и по-къса връзка с коридора, чрез държавния път Долна Любата-Крива фея и Карбевца, но този път е частично непроходим.  Директна транспортна връзка Босилеград осъщестява с Република България през митницата  „Рибарци”.  С Република Македония директна връзка се осъщестява по пътя Рибарци, Македонската границата  с дължина от 25 км.

       Залежи те на фосфати в община Босилеград, са най-голямите в Европа, а скъпоструващите резерви на олово и цинк в Караманица,  достатачни са и за следващия век. Ако правилно се използват минералните ресурси; общината ще може да излезе от кръга на неразвитите. Очакван резерв от много скъпи руди (минерали) на олово и цинк в Караманица, които в себе си садържат отенак (част) на мед и злато, ще осигурят работа на миньрите и във следващия век.

       Транспорт на пътници и товари, извършват три предприятия и това:  АТП „Тасе Тоурс”, (от 2003 година) и СУПР „Тоце” (от 2011 година) от Босилеград и  АД „Ласта” от Белград.

 

KOНТАКТИ:

 Inak logo

 

''ИНАК'' Д.О.О.

Предприятие за производство, услуги, транспорт, търговия, внос-износ

Ул. Славчо Динов 33

17540 Босилеград

 

Диеректор и собственик: Невена Костадинов

Тел: +381 (0)17/877-877, 017/878-355, 017/878-299;
Факс: +381 (0)17-878-299.

E-mail: iber.doo@nadlanu.com

Web:  www.inak.rs

 

Hrast logo 

Мебелна фабрика ''ХРАСТ''

Ул. Изворштица бб
17540 БОСИЛЕГРАД

Директор и собственик: Сладжана Костов
Телефон: +381 (0)17/878-840
Факс: 017/878-246
Мобилен телефон: +381(0)/64/635-01-42 и 064/700-19-69

Електронна поща: http://www.hrastnamestaj.rswww.hrastnamestaj.rs

Web:  www.hrastnamestaj.rs

 

Предприятия за производство на качествени чорапи с модерен дизайн;

Ул. Добродолски поток ббДобродолски поток бб
17540 БОСИЛЕГРАД

Телефон: +381(0)17-878-064н: +381(0)17-878-064
Тел/факс: +381(0)17-877-557

e-mail: anitex.socks@gmail.com
e-mail: 
aniteks@open.telekom.rs
Web:  
www.anitexsocks.com

 

Предприятие за производство на мъжко и женско бельо;

Ул. Добродолски поток ббДобродолски поток бб
17540 БОСИЛЕГРАД

Телефон: +381(0)/878-644; 064/6339 890

e-mail: sprnagard@ptt.rs

Web:  www.nagard.rs''ИБЕР'' Д.О.О.


Предприятие за производство, услуге, търговия, внос-износ
Ул. Славчо Динов 33 Ул. Славчо Динов 33
17540 БОСИЛЕГРАД

Телефони: +381(0)/17-877-877, 017/878-299877-877, 017/878-299
Факс: 017/878-299

E-mail: iber.doo@nadlanu.com
Web: www.iber.rs

  


Стопанско дружество за производство и търговия
Ана еxпорт-импорт о.о.д.
Село Райчиловци
17540 БОСИЛЕГРАД 17540 БОСИЛЕГРАД

собственик: Анка Котев

Телефон/факс +381(0)-17-877-404с +381(0)-17-877-404

e-mail: bokaneli@ptt.rs - ankakotev@gmail.com

Web - www.ana-bosilegrad.co.rs

 

http://www.victoriagroup.rs/sites/default/files/clanicevg/victoriaphosphate.png 

Victoria Phosphate е предприятие (компания) занимаваща се с проектирането и изграждането на мина и флотация за експлоатация на фосфати на територията на село Лисина

Ул. Георги Димитров 84

17540 БОСИЛЕГРАД 17540 БОСИЛЕГРАД

 Тел/Фаx: +381(0)/17-878-639

 e-mail: office@victoriagroup.rs

 

Изваждане на руда и цветни метали, строителство и проектиране

Ул. Георги Димитров 74. Георги Димитров 74

17540 БОСИЛЕГРАД

Телефон: +381 (0)17/878-955: +381 (0)17/878-955
Факс: 017/878-956

 

Градски и крайградски  транспорт

Село Райчиловци бб

17540 БОСИЛЕГРАД 17540 БОСИЛЕГРАД

Телефон: +381(0)17/877-381

Web - www.tase-tours.ls.rs

 

  

СУПР ''ТОЦЕ''

Градски и крайградски  транспорт

Село Райчиловци

17540 БОСИЛЕГРАД

Собственик и директор: Томислав Велинов

Телефон: +381/(0)64-368-89-13+381/(0)64-368-89-13

Web - www.toce-rajcilovci.ls.rs

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker