[Карта на сайта]

[Web Mail]

Изберете език: [Српски] [Български]

 Skip Navigation Links > Български > Начална > Местно самоуправление > Кмет на общината

Кмет на общината

Кметът на общината, избира общинската скупщина между членовете за срок от четири години с тайно гласуване с мнозинство гласове от целокупния брой на отборници на общинската скупщина. Кметът на общината има свой заместник който го замества в неговото отсъствие или невъзможност да изпълнява задълженията си. Председателя на скупщината предлага кандидат за кмет, кандидат за кмет предлага кандидат за заместник-кмет между членовете, когото избира общинската скупщина по същия начин както и кмета на общината.На кмета на общината и на змаестник-кмета с избирането на тази функция престава длъжността на отборник на общинската скупщина. Кмет и заместник кмет са постоянно заети в общината.

Кметът на общината:

 •  Представлява и застъпва общината;
 •  Предлага начин за решаване на въпросите, определени от общинската скупщина;
 •  Поръчител за изпълнението на бюджета;
 •  Създава общинска служба за инспекция и ревизия на използването на бюджетните средства;
 •  Дава съгласност за общите акти, с които се определява брой и структура на наетите лица в институции, финансирани от бюджета на общината и на броя и структурата на служители и други лица ангажирани в изпълнението на програмата или част от програмата на ползващте на общинския бюджет;
 •  Подписва споразумение за отпускане на ползване или наем на недвижими имоти, използвани от общинските орагни на управление;
 •  Решава за придобиването и временно взимане на превозни средства за нуждите на органите на управлението;
 •  Утвържадава условията и начина за ползване на превозни средства за нужди на общината;
 •  Определя цени за услугите на институции за деца, основани от общината;
 •  Дава съгласност за цени на комуналните продукти и услуги и цени на услуги на институции и предприята, основани от общината за което е отговорен да информира общинската скубщина на първото следващо заседание, за да запознае членовете и евентуално преразглеждане на същото;
 •  Създава акт за създаване на градоустройствени планове;
 •  Създава индивидуални актове, за които е разрешен от закона, с този статут или по решението на общинската скупщина;
 •  Да информира обществеността за своята работа;
 •  Подава жалба до Конституционния съд на Република Сърбия. Ако индивидуален акт или действие на държавен орган или общински орган прекъсва в извършението на общинската надлежност;
 •  Създава експертни работни групи за конкретни задачи в рамките на своята компетентност;
 •  Определя специялен колективен договор за публични предприятия и обществени услуги, основани от общината;
 •  Открива процедурата за оценка на констутуциоността на закона и други общи актове на Република Сърбия и автономната покраина и с което се утвърждава правото на местното самоуправление;
 •  Решава задаването на ползване или даване под наем и прекусване на договора за ползване и даване под наем и ипотека върху недвижимости, които ги ползват общинските органи в съгласие със републикански институт на Република Сърбия;
 •  Утвърждава предложение за придобиване и взимане на недвижимости, които ползват общинските органи, което се определя от управителството на Република Сърбия;
 •  Утвържадава годишна програма за добавки на недвижимости на общинските органи със съгласие от Правителството на Република Сърбия;
 •  Разпределя сужебните помещения на използване на общинските орагни и организации;
 •  Взима решение за придобиване и временно взимане на обурудване с по-висока стойност за нужда на общинските органи в съгласие на правителството на Република Сърбия;
 •  Изпълнява и други задължения, предписани от този статут, както и други общински акти.

 

  Днешна валутна листа:


  Нова книга:eXTReMe Tracker