[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21), и чл. 2. Правилника о начин

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА НА К.П. БР.1957 КО БОСИЛЕГРАД ИНВЕСТИТОРА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Јавна презентација ће бити одржана од 19.11.2021.године до (закључно са) 25.11.2021. године.

.... опширније >>>На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 37. Правилника о с

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19.10.2021. године до 02.11.2021. године, a материјал биће објављен на интернет страници општине Босилеград www.bosilegrad.rs као и у просторијама општине Босилеград у ул. Г. Димитров, бр. 82, у канцеларији број 17, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

.... опширније >>>Општина Босилеград је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.30/18) и Одлуком Скупштине општине Босилеград бр. 06-255/2020 од 18.12.2020.године („Сл.гласник града Врања“,бр.42/20), отпочела рад на изради Плана развоја

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2021-2030

Позивају се све заинтересоване стране – сва физичка и правна лица – да своје предлоге и сугестије, које сматрају важним за развој Босилеграда из свих области: привредног, друштвеног, инфраструктурног развоја итд.

.... опширније >>>ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

ПРОЈЕКАТ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СВЕТИЉКИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД“

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Босилеград позивају све заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

.... опширније >>>Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.