[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС" број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6. у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гласник града Врања", бр. 24/2019):

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУIЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНHМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Јавна расправа ћe се одржати у периоду од 30.11.- 08.12.2021. године Програм јавне расправе је следећи: 1 .Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалиим комуналним таксама

.... опширније >>>На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21), и чл. 2. Правилника о начин

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА НА К.П. БР.1957 КО БОСИЛЕГРАД ИНВЕСТИТОРА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Јавна презентација ће бити одржана од 19.11.2021.године до (закључно са) 25.11.2021. године.

.... опширније >>>На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 37. Правилника о с

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19.10.2021. године до 02.11.2021. године, a материјал биће објављен на интернет страници општине Босилеград www.bosilegrad.rs као и у просторијама општине Босилеград у ул. Г. Димитров, бр. 82, у канцеларији број 17, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

.... опширније >>>Општина Босилеград је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.30/18) и Одлуком Скупштине општине Босилеград бр. 06-255/2020 од 18.12.2020.године („Сл.гласник града Врања“,бр.42/20), отпочела рад на изради Плана развоја

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2021-2030

Позивају се све заинтересоване стране – сва физичка и правна лица – да своје предлоге и сугестије, које сматрају важним за развој Босилеграда из свих области: привредног, друштвеног, инфраструктурног развоја итд.

.... опширније >>>ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

ПРОЈЕКАТ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СВЕТИЉКИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД“

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Босилеград позивају све заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.