[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

.... опширније >>>На основу члана 50. и 51 б. Зак. о план. и изгр. („Сл.гл.РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19) Општинска управа, оглашава:

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 03.12.2019. године до 17.12.2019. године. У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитров, бр.82 у канцелирији бр.17 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана од 11 до 14 часова, а исти ће бити изложен и на интернет страници општине Босилеград. Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на План на адресу Општинске управе Босилеград.

.... опширније >>>Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Сектор за шумарство и заштиту животне средине Телефони: 011/711-34-10; 711-27-70; фах.: 011/711-85-13; Булевар Михајла Пупина број 113

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године

Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд управљач заштићеног подручја Строги резерват природе „Јарешник“ сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка,14/16 и 95/18-др.закон), у циљу обезбеђења учешћа јавности, стaвља на јавни увид предлог Плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године.

.... опширније >>>На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6.у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама(„Сл.гласник града Врања“, бр. 24/2019)Општинско

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ИОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУСА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати у период од 25.11.-09.12.2019. године. Програм јавне расправе је следећи: 1.Нацрт Одлуке о боравишној такси са образложењем; 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама; 3. Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину.

.... опширније >>>На основу члана 3. Став 2. Одлуке о дотацији локалног линијског превоза путника, („Сл. гласник Пчињског округа „ број. 4/09) Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 15.10.2019 године, расписује

КОНКУРС О ДОТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2019

Право учешћа на конкурс имају предузећа и правна лица (превозник) који обавља локални линијски превоз на територији општине Босилеград и који испуњава следеће услове:

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.