[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

Примена портала „еТуриста“

Општина Босилеград позива сва лица са територије општине, која пружају услуге смештаја, а која су у обавези да се евидентирају код јединице локалне самоуправе, сходно важећем законском оквиру, да то учине у што краћем року.

.... опширније >>>Штаб за ванредне ситуације у Босилеграду:

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА

Након објављивања ванредног стања у Србији Општинског штаб за ванредне ситуације у општини Босилеград, јуче је одржао састанак на коме су донете одлуке о спровођењу превентивних мера у нашој општини, ради спречавања епидемије и заштите становништва.

.... опширније >>>РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

.... опширније >>>Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Босилеград, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Босилеград, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општинеБосилеград.

.... опширније >>>На основу члана 50. и 51 б. Зак. о план. и изгр. („Сл.гл.РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19) Општинска управа, оглашава:

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 03.12.2019. године до 17.12.2019. године. У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитров, бр.82 у канцелирији бр.17 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана од 11 до 14 часова, а исти ће бити изложен и на интернет страници општине Босилеград. Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на План на адресу Општинске управе Босилеград.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.